Synchronizace uživatelů s FTP

Seznam uživatelů a jejich základní nastavení včetně přiřazení do společností a skupin je možné synchronizovat pomocí CSV souboru vedeného externě.

Synchronizace se provádí v Nastavení > karta Synchronizace uživatelů. Z karty je možné si stáhnout vzorový CSV soubor.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

Seznam s aktuálními uživateli, který odpovídá struktuře vzorového CSV souboru, je možné stáhnout na stránce Reporty.

Připravený CSV soubor je možné na kartě přímo naimportovat. Data ze souboru se s Access Commanderem začnou synchronizovat automaticky.

Detailní informace o výsledku každé synchronizace jsou uloženy v systémovém logu. Samotný log obsahuje základní informaci o úspěchu nebo neúspěchu synchronizace. Detailní informace jsou uloženy v souboru, který se může stáhnout pomocí ikony na konci řádku.

Automatická synchronizace uživatelů s FTP

Karta Synchronizace uživatelů v Nastavení umožňuje propojit Access Commander s FTP úložištěm, na kterém je umístěn CSV soubor se seznamem uživatelů. Karta poté zobrazuje údaje o tomto FTP uložišti.

 1. Klikněte na Ikona-pen-edit-acom v parametru Úložiště.

 2. V otevřeném dialogovém okně nastavte adresu FTP serveru, na kterém je CSV soubor uložen.

 3. Zadejte přihlašovací údaje pro přístup k FTP serveru.

CSV soubor

CSV soubor má danou strukturu, která se musí dodržet. Všechny hodnoty jsou oddělené čárkou, pouze seznam skupin je oddělený středníkem. CSV soubor má následující strukturu:

 • EmployeeID – primární klíč, který musí být vyplněn. Jedná se o jedinečný identifikátor uživatele.

 • User Name – jméno uživatele založeného v Access Commanderu.

 • Company – jméno společnosti, pod kterou bude uživatel založen. Společnost musí být založena v Access Commanderu. Malá a velká písmena použitá v názvech společností nebo skupin nejsou záměnná.

 • User Mail – e-mailová adresa uživatele.

 • Card Numbers – číslo karty uživatele. Lze nastavit až dvě karty pro jednoho uživatele. Čísla jednotlivých karet musí být oddělena středníkem (;).

 • Switch Code – kód spínače, vždy se vytváří kód pod první spínač.

 • Phone Number 1 – telefonní číslo na první pozici.

 • Group Call – skupinové volání na výše nastavené telefonní číslo. Nabývá hodnot True/False. Při nastavení na True se aktivuje skupinové volání. Při nastavení na False je skupinové volání vypnuto.

 • Phone Number 2 – telefonní číslo na druhé pozici.

 • Group Call – skupinové volání na výše nastavené telefonní číslo. Nabývá hodnot True/False. Při nastavení na True se aktivuje skupinové volání. Při nastavení na False je skupinové volání vypnuto.

 • Phone Number 3 – telefonní číslo na třetí pozici.

 • Virtual Number – virtuální číslo uživatele.

 • Groups – seznam skupin, do kterých má být uživatel přidán. Všechny skupiny musí být založeny v Access Commanderu. Seznam skupin je oddělen středníkem. Malá a velká písmena použitá v názvech společností nebo skupin nejsou záměnná.

 • Is Deleted – příznak, zda má být uživatel smazán. Při nastavení na FALSE je uživatel vytvořen a při další synchronizaci se pouze aktualizují jeho údaje. Při nastavení na TRUE je uživatel při další synchronizaci smazán. Po nastavení na FALSE bude uživatel opět vytvořen.

 • License Plates – registrační značky. Je možné nastavit více registračních značek, které je nutné oddělit středníkem.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Některé tabulkové programy používají jiné oddělovače a po otevření v nich se CSV soubor nemusí zobrazovat správně. V takových případech je doporučeno data z CSV souboru importovat do otevřeného sešitu.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.