Omezení oblastí

Omezení oblastí slouží k definování oblastí, ve kterých je možné použít funkci Anti-passback a Obsazenost.

Tato opatření zlepšují úroveň ochrany a zamezují potenciálním bezpečnostním hrozbám. Konkrétněji pomáhají zabránit neoprávněnému vstupu do vybraných míst, umožňují sledování pohybu osob v rámci daného prostoru a zaznamenávají vstupy a výstupy, což může být užitečné pro monitorování a analýzu bezpečnostních událostí.

Seznam zobrazuje vytvořené oblasti v systému. Na této záložce lze oblasti vytvářet, mazat a přecházet na jejich detaily. Zároveň umožňuje oblast deaktivovat a zobrazit její stav.

Vytvoření oblasti pro omezení

 1. Přejděte na stránku Omezení oblastí.

 2. Klikněte na tlačítko pro přidání oblasti v pravém horním rohu.

 3. V otevřeném dialogovém okně oblast pojmenujte.

 4. V otevřeném detailu oblasti přidejte do oblasti zařízení. Zařízení se přidávají pomocí tlačítka v záhlaví detailu oblasti.

  Nově vytvořená oblast se objeví v seznamu. V jejím detailu je možné nastavovat vstupní a výstupní zařízení, nastavovat povolenou obsazenost, zapínat funkci anti-passback a blokovat přístup vybraným uživatelům do oblasti.

Nastavení omezení oblasti

Nové zařízení se do oblasti přidává pomocí tlačítka v záhlaví detailu oblasti.

Vstup a Výstup

Tyto karty uvádí, která zařízení jsou v dané oblasti vedena jako vstupní nebo výstupní. Pomocí rozšířené nabídky pod ikona-three-dots-acom lze zařízení mezi kartami přesouvat nebo je z oblasti odstraňovat.

Autentizací uživatele na vstupním zařízení se zaznamenává vstup do oblasti. Autentizací uživatele na výstupním zařízení se zaznamenává odchod uživatele z oblasti. Pomocí toho je možné sledovat, zda se uživatel stále nachází v oblasti a zda do jí chce opětovně vstoupit.

Pokud má přidané zařízení nastavené dva přístupové body, je možné každý bod použít pro jiný směr (Vstup/Výstup). Nastavení přístupových bodů je popsáno v kapitole Nastavení přístupových bodů zařízení. Vlastnosti přístupového bodu se rozbalí kliknutím na šipku.

Obsazenost

Pro správnou funkci je nutné nastavit příchodová a odchodová zařízení.

Karta obsazenosti umožňuje sledovat a kontrolovat počet osob v oblasti. Omezení obsazenosti pomáhá řídit počet osob v oblasti. Pokud je limit obsazenosti dosažen, je možné odepřít další přístupy nebo překročení limitu pouze zaznamenat. Pro tuto funkci je požadováno vstupní a výstupní zařízení.

Anti-passback

Na oblasti je možné aktivovat funkci Anti-passback, která zajišťuje rozšíření kontroly přístupů o monitoring a zneužití práv pro opětovný vstup do vyhrazených prostor. Monitorované oblasti jsou definovány hraničními zařízeními, která do prostor vedou či je umožňují opustit. Na těchto zařízeních probíhá při průchodu osob kontrola oprávnění dle pravidel definovaných pro danou oblast. Po opuštění oblasti skrze hraniční zařízení se může uživatel do oblasti vrátit až po uplynutí timeoutu, je-li timeout nastaven. Pokud se uživatel pokusí o dřívější návrat do oblasti, systém mu přístup odepře nebo tuto událost pouze zaznamená do logu.

Varování|/-/media/Images/Manuals/css/warning.png Varování

Anti-passback oblast pozbývá smyslu a může být potencionálně nebezpečná, pokud se v oblasti vyskytuje zařízení a má připojené aktivní tlačítko REX, které umožňuje neautorizovaný přístup.

Nastavení výjimky

Někdy může být žádoucí, aby se podmínky anti-passbacku nevztahovaly na vybrané uživatele. Typicky se jedná o uživatele jako je správce budovy, CEO, VIP uživatelé apod. Uživatele či celé skupiny, na které se nemají vztahovat podmínky anti-passbacku, se nastavují v Nastavení > Anti-passback > Výjimky.

Poznámka|/-/media/Images/Manuals/css/note.png Poznámka

Sekce Nastavení je dostupná pouze uživateli s rolí administrátora.

Seznam blokovaných uživatelů

Blokovaní uživatelé jsou ti uživatelé, kteří se pokusili o přístup do Anti-passback oblasti před skončením timeoutu. Pomocí ikona-crossout-acom lze uživatele ze seznamu vyloučit, čímž je jim přístup do oblasti opět umožněn.

Tip|/-/media/Images/Manuals/css/tip.png Tip

Když je uživateli odmítnut přístup důvodu aktivního anti-passbacku, může být uživateli odeslán automatický informační e-mail. Odesílání e-mailu povolíte v Nastavení > Anti-passback > karta Upozornění blokovaného uživatele e-mailem.

Resetování omezení

V Nastavení > Anti-passback > karta Resetování omezení oblastí se nastavují dny a časy, kdy dojde k vymazání záznamu oblastí, tzn. všichni uživatelé budou moct opět projít bez ohledu na předchozí porušení pravidel.

Nejčastější chyby nastavení

Upozornění|/-/media/Images/Manuals/css/caution.png Upozornění

V případě výskytu chyby v oblasti bude celá oblast deaktivována. Po odstranění chyb bude opět aktivována.

Správné činnosti omezení oblastí můžou bránit následující případy

 • Do oblasti není přidáno žádné zařízení. Je třeba přiřadit alespoň jedno zařízení.

 • Některé vstupní/výstupní zařízení není nakonfigurováno správně nebo neobsahuje čtečku.

 • Některé vstupní zařízení do této oblasti je již použito jako vstup do jiné oblasti.Pro korektní funkci je třeba upravit přiřazení.

 • Některé zařízení není vybaveno potřebnou licencí.

 • Některé zařízení bylo deaktivováno.

 • Některé zařízení bylo odpojeno.

 • Některé zařízení nemá kompatibilní verzi firmwaru.

  Některé zařízení je vybaveno tlačítkem REX, které umožňuje opuštění APB oblasti bez autorizace uživatele. Pro korektní funkci je třeba tlačítko REX deaktivovat.

Můžeme vám ještě s něčím poradit?

Využijte služeb našich specialistů z technické podpory a obchodního oddělení.